Dla autorów

  1. W czasopiśmie mogą być publikowane artykuły dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzentów.
  2. Manuskrypty należy przesyłać pod adresem: veritas.iuris@lazarski.pl
  3. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
  4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim.
  5. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja – 12 stron. Standardowa strona to ok. 30 wierszy po 60 znaków, czyli ok. 1800 znaków ze spacjami.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
  7. Szczegółowe wskazówki dla autorów opublikowane są na stronie internetowej: https://www.lazarski.pl/pl/nauka-i-badania/oficyna-wydawnicza/infomacje-dla-autorow. Autorów artykułów obowiązuje składanie bibliografii.
  8. Artykuł należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać stopień lub tytuł naukowy, ORCID autora, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony, numer telefonu, e-mail.