Veritas Iuris

ISSN 2657-8190

Półrocznik Veritas Iuris to czasopismo Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wydawane w formie elektronicznej, o szerokim profilu tematycznym, obejmującym wszystkie gałęzie prawa, adresowane głównie do młodych, początkujących pracowników naukowych. Na rynku czasopism naukowych zdecydowanie brakuje forum wymiany poglądów dla doktorantów i absolwentów wydziałów prawa, ale także dla studentów, którzy coraz częściej, już na etapie edukacji, dojrzewają do decyzji podjęcia pracy naukowej.

Motywacją do utworzenia czasopisma skierowanego do młodszych autorów jest przede wszystkim stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich opracowań szerszej grupie odbiorców. Łamy Veritas Iuris mają zatem służyć wypracowaniu warsztatu metodologicznego niezbędnego w przyszłej pracy naukowej i zdobyciu doświadczenia przez początkujących autorów. Chodzi też o to, aby wykorzystać potencjał intelektualny tkwiący w młodych osobach rozpoczynających swoją karierę naukową i zawodową oraz ułatwić im zaistnienie na konkurencyjnym rynku usług prawniczych. Co oczywiste, Veritas Iuris jest także otwarte dla dojrzałych naukowców mających stopnie i tytuły naukowe. W profilu czasopisma pozostaje także, często bardzo owocna, współpraca międzypokoleniowa. Podstawowym założeniem jest bowiem stworzenie naukowego czasopisma specjalistycznego o szerokim spektrum zarówno autorów, jak i odbiorców, odpowiadającego dynamice zmian normatywnych oraz społecznych.

Periodyk recenzowany jest według zasady podwójnej anonimowości (double-blind review process), ma umiędzynarodowioną Radę Naukową oraz uznanych redaktorów tematycznych. 

Veritas Iuris ukazuje się w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, bez żadnych ograniczeń, a także zabezpieczeń technicznych.

Publikowany jest na licencji CC BY NC

Półrocznik indeksowany jest w następujących bazach/repozytoriach:

  • EBSCO
  • CEEAS
  • CEJSH  
  • ICI Journals Master List
  • CeON
  • Google Scholar
  • Biblioteka Nauki
  • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
  • Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica 

Redakcja nie pobiera od Autorów opłat za publikację artykułów.