Veritas Iuris

to czasopismo Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wydawane w formie elektronicznej, o szerokim profilu tematycznym, obejmującym wszystkie gałęzie prawa, adresowane głównie do młodych, początkujących pracowników naukowych. W założeniu ma ono stanowić forum wymiany poglądów dla doktorantów i absolwentów wydziałów prawa, ale także studentów, którzy coraz częściej, już na etapie edukacji, dojrzewają do decyzji podjęcia pracy naukowej.

ISSN 2657-8190

 

 

Motywacją do utworzenia czasopisma skierowanego do młodszych autorów było przede wszystkim stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich opracowań szerszej grupie odbiorców. Wielokrotnie bowiem opublikowanie artykułu czy glosy w prestiżowym czasopiśmie branżowym jest dla młodych adeptów prawa, a tym bardziej dla studentów znacznie utrudnione. Łamy Veritas Iuris z założenia mają zatem służyć wypracowaniu warsztatu metodologicznego niezbędnego w przyszłej pracy naukowej i zdobyciu doświadczenia przez początkujących autorów. Chodzi też o to, aby wykorzystać potencjał intelektualny tkwiący w młodych osobach rozpoczynających swoją karierę naukową i zawodową oraz ułatwić im zaistnienie na konkurencyjnym rynku usług prawniczych.

Pomimo tego, że czasopismo ma służyć rozwojowi młodszych i siłą rzeczy mniej doświadczonych autorów, tworząc je zadbano o wysokie standardy jakości. Jest to periodyk recenzowany według zasady podwójnej anonimowości (double-blind review process), z umiędzynarodowioną Radą Naukową oraz uznanymi redaktorami tematycznymi. Publikowane w nim będę nie tylko studia i artykuły, ale także glosy, recenzje oraz sprawozdania z różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw naukowych.