Veritas Iuris

to nowe czasopismo Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wydawane w formie elektronicznej, o szerokim profilu tematycznym, obejmującym wszystkie gałęzie prawa, adresowane głównie do młodych, początkujących pracowników naukowych. W założeniu ma ono stanowić forum wymiany poglądów dla doktorantów i absolwentów wydziałów prawa, ale także studentów, którzy coraz częściej, już na etapie edukacji, dojrzewają do decyzji podjęcia pracy naukowej.

Motywacją do utworzenia czasopisma skierowanego do młodszych autorów było przede wszystkim stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich opracowań szerszej grupie odbiorców. Wielokrotnie bowiem opublikowanie artykułu czy glosy w prestiżowym czasopiśmie branżowym jest dla młodych adeptów prawa, a tym bardziej dla studentów znacznie utrudnione. Łamy Veritas Iuris z założenia mają zatem służyć wypracowaniu warsztatu metodologicznego niezbędnego w przyszłej pracy naukowej i zdobyciu doświadczenia przez początkujących autorów. Chodzi też o to, aby wykorzystać potencjał intelektualny tkwiący w młodych osobach rozpoczynających swoją karierę naukową i zawodową oraz ułatwić im zaistnienie na konkurencyjnym rynku usług prawniczych.

Pomimo tego, że czasopismo ma służyć rozwojowi młodszych i siłą rzeczy mniej doświadczonych autorów, tworząc je zadbano o wysokie standardy jakości. Jest to periodyk recenzowany według zasady podwójnej anonimowości (double-blind review process), z umiędzynarodowioną Radą Naukową oraz uznanymi redaktorami tematycznymi. Publikowane w nim będę nie tylko studia i artykuły, ale także glosy, recenzje oraz sprawozdania z różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw naukowych.